Revidering av byggregler antagna från årsmötet 2010

Byggregler Alby Koloniträdgårdsförening

§1. För koloniområdet med fastighetsbeteckning Alby 15:46 och delvis 15:32 gäller kollektivt bygglov administrerat av föreningen. Det gäller föreningens samtliga framtida byggnadslovsansökningar.

§2. Kolonistuga, med en bruttoareal om högst 10 kvm (yttermått) får uppföras på av styrelsen angiven plats, på lott som är minst 120 kvm, enligt fastställt byggnadslov.  Kolonistuga ska placeras 100 cm från lottgräns. Stugans yttermått får maximalt vara 3 x 3,3 meter med en nockhöjd av 3 m från marken räknat. Verandan får vara max 1,8 m djup. Den ska vara öppen på framsidan, dvs. den får inte glasas in. Inbyggd veranda räknas som stugyta.

§3. Utförande, uppställning och material skall följa kommunens regler och anvisningar. Byggkommittén lämnar nödvändiga råd och anvisningar.

§4. Medlem som önskar bygga måste alltid lämna skriftlig ansökan till byggkommittén. Byggnation får inte påbörjas innan bygglov beviljats av styrelsen. En mindre kostnad för tillstånd och ritningar debiteras medlemmen. Beviljat bygglov gäller 1 år. Påbörjad byggnation skall vara färdigställd inom 4 månader.

§5. Det åligger styrelsen att på koloniområdet tydligt anslå byggnadslovskarta med exakt angivande av vilka lotter som får bebyggas jämte exakt plats för placering av kolonistuga.

§6. Det åligger envar enskild lottägare att noga taga del av dessa stadgar och de ordningsregler som gäller samt själv noga kontrollera att all byggnation utföres på angivet sätt. Felaktigheter åligger respektive lottägare att själv rätta till. Eventuella ekonomiska utlägg för föreningen i detta sammanhang debiteras lottägaren.

§7. Försäkring för kolonistugan jämte övriga inventarier inom lotten skall tecknas enskilt av respektive lottägare.

§8. Kolonistuga ska vårdas väl och underhållas. Styrelsen kan, vid behov, ålägga lottägare att vidta nödvändiga åtgärder för att rätta till eftersatt underhåll.

§9. På lott utan stuga får vindskydd uppföras som sittplats med en höjd av max 160 cm. Vindskydd placeras minst 100 cm från lottgräns på samma plats som byggytan. Utförande skall ske efter byggkommitténs anvisningar och erhållet bygglov.

§10. Enkelt växthus får uppföras inom lotten efter särskilt tillstånd från byggkommittén. Storlek och utförande ska fastställas med hänsyn till övrig byggnation på lotten. Byggmått 2 x 3 m med en maxhöjd av 180 cm.

§11. Avskärmning, stugor, veranda, växthus, drivbänkar och staket ska snarast efter uppförandet målas med väderbeständig färg.

§12. Vid försäljning av stuga ska denna först hembjudas till föreningen och dess kö. Stugan jämte övriga anläggningar m.m. skall värderas av föreningens värderingsmän. Det rekommenderade försäljningsvärdet som framkommer vid värderingen är det maxpris som ska följas av såväl säljare som köpare. Stugförsäljning i syfte att spekulera är inte tillåten. Kostnad för värdering debiteras säljaren. 

§13. Vid tvist ska ärendet först tas upp av styrelsen. Skulle dock man inte komma överens komma ska ärendet hänskjutas till en tvistekommitté. Den består av två representanter från styrelsen, två föreningsrevisorer, lottägaren själv jämte annan utsedd lottägare. Kan ändå ingen lösning komma tillstånd hänskjutes ärendet till riksförbundet för hjälp.

§14. Det åligger styrelse och byggkommitté att fortlöpande följa och besiktiga all byggnation inom koloniområdet och, vid behov påfordra rättelser vilket medlem har att rätta sig efter.

§15. Indragande av el, vatten och värmefläkt, spis/kamin får inte förekomma. Enkelt gasolkök, gasol/fotogenlampa får dock användas under förutsättning att dessa vårdas väl och hanteras varsamt.

§16. Kolonistuga får inte användas som permanentbostad, uthyras eller upplåtas till annan person.

Revidering av ordningregler från årsmötet 2010

Alby koloniträdgårdsförening ordningsregler

§1. Kolonilott ska hållas vårdad dvs. fri från ogräs och skräp. Jorden ska omsorgsfullt brukas.

§2. Minst 60 % skall vara odlad yta. Lotten ska vara iordningställd senast den 15 juni.

§3. Det är varje lottinnehavares skyldighet att hålla angränsande vägar, gångar ogräsfria och snygga samt att angränsande gräsytor klipps regelbundet.

§4. Trädgårdsavfall från lotten ska grävas ned eller placeras i kompost på lotten.

§5. Plantering av buskar, träd och höga växter får ske, dock med förebehåll att dessa inte stör grannens odlingsmöjligheter.

§6. Vid uppförande av staket, inhägnad eller dylikt, får taggtrådsstängsel inte användas. Staket får inte vara högre än 80 cm från markytan.

§7. Husdjur får medföras inom området, men ska hållas i koppel eller korg. Ingen rastning av hundar får förekomma inom området.

§8. Buskar och träd på allmänna ytor får inte avverkas utan medgivande från styrelsen.

§9. När bevattning av lott ska ske måste åtgärder vidtas för att förhindra onödig förbrukning av vatten. Vattenspridare får inte användas. Tvättning av grönsaker bör ske i hink, inte under rinnande vatten vid vattenposten. Vattenslangar och kopplingar måste vara hela och fungera på ett tillfredställnade sätt.

§10. Enskild medlem får under inga omständigheter iordningställa privata avlopps- eller vattenledningar.

§11. Byggnation på lotten ,dagstuga ,vindskydd eller växthus, får inte ske utanför gällande ram för kommunalt bygglov. Vid all byggnation skall skriftlig ansökan inlämnas till byggkommittén. Byggnation får inte påbörjas förrän tillståndsbesked erhållits.

§12. Motordrivna fordon får endast i undantagsfall införas på området. Tillstånd måste alltid inhämtas från styrelsen.

§13. Varje lottägare är skyldig att ha fullt synlig lottnummerskylt.

§14. Vid längre bortavaro pga. arbete, sjukdom, semester eller dylikt ska detta alltid anmälas till styrelsen med uppgift om vem som ska se till lotten.

§15. Anmäl alltid adressändring till styrelsen

§16. Inom området råder eldningsförbud enligt §10 renhållningsstadgan Botkyrka kommun. Vid grillning måste försiktighet iakttagas så att eld inte sprids och olägenhet för grannar uppstår. Använd grillkol eller grillbriketter. Eldning med ved, skräp och avfall på grillen är inte tillåtet

§17. Medlem är skyldig att själv svara för borttransport av skräp, brädor, trasiga inventarier och dylikt.

§18. Varje medlem är skyldig att, varje år fullgöra 6 timmar arbetsplikt för skötsel av gemensamma ytor. Medlem som inte deltar är skyldig att betala städpliktsavgift enligt årsmötets beslut.

§19. Styrelsen kan, om så anses nödvändigt kalla medlem till vakttjänstgöring 4 timmar per odlingssäsong. Även här kan pliktavgift tas ut.

§20. Odlingen på våra lotter avser odling för det egna hushållet. Kommersiell odling /försäljning/ är inte tillåten, med undantag för gemensamma aktiviteter, exempelvis skördemarknad.

§21. Medlem som slutar ska lämna sin lott städad och fri från skräp och ogräs.  Komposterna ska vara urgrävda. Lotten kommer att besiktigas vid frånträdet av styrelsen. Medlem som inte fullgör denna skyldighet kan efter varning avkrävas en avgift som är avsedd att täcka föreningens kostnader för att iordningställa lotten.

STADGAR FOR ALBY KOLONITRÄDGÅRDSFORENING


§1. FÖRENINGES NAMN


Föreningens namn är Alby Koloniträdgårdsförening


§2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL


2.1 Alby Koloniträdgårdsförening är en ideell förening, som har till ändamål:


att ansvara för skötsel och underhåll av den mark föreningen arrenderar av Botkyrka kommun och av de anläggningar föreningen och dess medlemmar brukar oavsett om de ägs av kommunen eller föreningen.
att upplåta det arrenderade området till föreningens medlemmar för att brukas av dem för koloniträdgårdsverksamhet.
att verka för ökat samarbete mellan medlemmarna och ökat intresse för koloniträdgårdsrörelsen, samt
att i övrigt på bästa sätt främja och tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av trädgårdskolonister.


2.2 Föreningen skall främja god ordning inom koloniområdet samt därtill tillse att hälsoskydd och renhållning sköts i enlighet med gällande lokala föreskrifter. För detta syfte skall föreningen anta ordningsregler.


§3. MEDLEMSKAP


3.1 Till medlem i föreningen kan den antas som är myndig, folkbokförd inom Botkyrka Kommun och själv, make/maka, partner eller sambo inte har nyttjanderätt till annan kolonilott.
Medlemskap får inte vägras på grund av ras, hudfärg, nationalitet eller etniskt ursprung, religion, övertygelse eller sexuell läggning.


3.2 Den som arrenderar en kolonilott inom föreningens område skall vara medlem i föreningen.


3.3 Ansökan om medlemskap skall göras skriftligen till föreningen. Föreningens styrelse avgör om medlemskap skall beviljas.


3.4 Medlems nyttjanderätt till kolonilott inom föreningens område grundas uteslutande på det skriftliga kontrakt eller avtal som upprättats mellan föreningen och medlemmen.


3.5 Om villkoren för medlemskapet enligt § 3.1 uppfylls har arvinge till avliden medlem rätt överta dennes kolonilott efter att ansökan prövats enligt § 3.3. Motsvarande gäller vid bodelning.


3.6 Medlem är skyldig:


att erlägga inträdesavgift, årsavgift, arrendeavgift, extra uttaxering eller annan avgift enligt årsmötets beslut och styrelsens anvisningar,
att noga vårda och sköta den kolonilott som upplåtits till medlemmen,
att följa föreningens stadgar och ordningsföreskrifter samt de villkor och riktlinjer som utfärdas av kommunen, samt
att delta i arbetsuppgifter som är gemensamma för föreningens medlemmar och i tillsynen och vården av den mark och egendom som föreningen arrenderar eller i övrigt disponerar.


3.7 Medlem som upphör att vara arrendator till kolonilott skall anses ha utträtt ur föreningen Styrelsen äger emellertid medge att han kvarstår som medlem.


3.8 Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till föreningen. Medlemmen har inte rätt att få tillbaka erlagda avgifter.


3 .9 Medlem kan uteslutas ur föreningen efter beslut av styrelsen:


a) om medlem inte i rätt tid betalar årsavgiften eller andra av föreningen beslutade utdebiteringar,
b) om medlem bryter mot dessa stadgar, gällande arrendekontrakt, för området gällande ordningsföreskrifter eller i övrigt av föreningen utfärdade föreskrifter,
c) om medlem allvarligt motarbetar föreningens ändamål enligt § 2.


3.10 Föreligger anledning till medlems uteslutning ur föreningen skall han skriftligen varnas av styrelsen. Om medlemmen inte rättar sig senast 14 dagar från det han fått del av varningen har äger styrelsen utesluta medlemmen. Utesluten medlem äger ej återfå erlagd avgift.


3.11 Samtliga myndiga familjemedlemmar liksom stadigvarande sammanboende är valbara till förtroendeuppdrag i föreningen och kan på samma sätt som medlem hedras med förtjänsttecken.


§4. AVGIFTER


4.1 Årsmötet fastställer inträdesavgift, årsavgift och arrendeavgift.


4.2 Årsmöte eller extra årsmöte, som utlysts enligt dessa stadgar, kan besluta om extra uttaxering eller annan föreningsavgift om så erfordras för föreningens verksamhet.


4.3 Om inte annat beslutats av årsmötet skall årsavgift vara inbetald senast 30 april varje år till föreningen.


§5. ÅRSMÖTE


5.1 Årsmötet är föreningens högsta beslutande instans. Varje medlem äger rätt att delta på årsmötet och har en röst. Medlem kan uppdra åt annan myndig familjemedlem eller annan föreningsmedlem att utöva sin rösträtt vid årsmötet. Med familjemedlem jämställs stadigvarande sammanboende. Ingen medlem kan dock företräda mer än ytterligare en medlem vid årsmötet.


5.2 Ordinarie årsmöte skall årligen hållas före mars månads utgång. Kallelse skall tillställas varje medlem senast tre veckor före mötet. I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall behandlas på mötet.


5.3 Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:


1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning
2. Fastställande av röstlängd
3. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
4. Val av mötesordförande
5. Val av mötessekreterare
6. Val av justerare tillika rösträknare
7. Styrelsens förvaltningsberättelse
8. Fastställande av balansräkning och resultaträkning
9. Revisorernas berättelse
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Behandling av motioner och förslag
12. Beslut om arvoden.
13. Fastställande av budget och avgifter
14. Val av föreningens ordförande, kassör, övriga styrelseledamöter och suppleanter
enligt §6.1 - 6.3
15. Val av revisorer och suppleanter enligt § 7.2
16. Val av ombud
17. Val av valberedning enligt § 8.1
18. Övriga ärenden


5.4 Styrelsen har förslagsrätt och medlemmarna har motionsrätt till ordinarie årsmöte. Motion skall avges skriftligen och vara styrelse tillhanda senast 31 januari. Styrelsen skall yttra sig över inlämnade motioner. Styrelsens förslag, motioner och yttranden skall tillställas föreningens medlemmar senast tre veckor före årsmötet.


5.5 Ordningsföreskrifter för koloniträdgårdsområdet fastställs av årsmötet.


5.6 Styrelsen har rätt att kalla föreningens medlemmar till extra årsmöte. Styrelsen skall också kalla till extra årsmöte på begäran av revisorerna eller då minst hälften av samtliga röstberättigade medlemmar skriftligen begär detta för visst angivet ändamål. Kallelse skall ske senast två veckor före extra årsmöte. I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall behandlas av det extra årsmötet.


5.7 Alla frågor vid årsmötet avgörs genom enkel majoritet och öppen omröstning, då stadgarna inte anger annat. På begäran av röstberättigad mötesdeltagare kan dock val ske med sluten omröstning. Vid lika röstetal har ordföranden för mötet utslagsröst. Vid val avgörs dock lika röstetal genom lottning.


5.8 Styrelsen ansvarar för att protokoll förs över årsmöte, extra årsmöte eller föreningsmöte samt att medlemmarna informeras om mötesbesluten. genom anslag inom koloniområdet. Medlem har rätt att läsa mötesprotokollen.


5.9 Styrelsen kan vid behov kalla medlemmarna till föreningsmöte. Kallelse till föreningsmöte kan under tiden 15 april till 15 oktober göras genom anslag i koloniområdet minst två veckor före mötet. På föreningsmöte kan endast frågor avgöras som hänskjutits dit av av ett årsmöte eller som annars kunnat avgöras av styrelsen.


§6. STYRELSEN


6.1 Föreningens verksamhet leds av en styrelse som väljs av årsmötet bland föreningens medlemmar, enligt § 3. Flera från en och samma kolonilott kan inte samtidigt inneha uppdrag i styrelsen eller som revisor.


6.2 Styrelsen består av ordförande och kassör, vilka väljs särskilt, samt ytterligare det antal ordinarie ledamöter som årsmötet fastställer, dock minst två.
Dessutom väljs minst tre suppleanter.


6.3 Styrelsens ordinarie ledamöter väljs för en tid av två år, räknat från årsmöte till årsmöte. Valet skall ske så att halva antalet (eller närmast högre heltal) ledamöter avgår årligen. Ordförande och kassör får ej avgå samtidigt.
Suppleanter väljs för en tid av ett år.


6.4 Styrelsen skall hålla konstituerande sammanträde inom 14 dagar efter ordinarie årsmöte. Vid detta sammanträde skall inom styrelsen utses föreningens firmatecknare. Firman tecknas av minst två ledamöter i förening.


6.5 Styrelsen är beslutsför när de röstberättigade ledamöterna är fler än halva antalet ordinarie ledamöter, dock minst tre. Suppleant ersätter ordinarie ledamot då denne ej är närvarande. Samtliga styrelseledamöter och suppleanter skall kallas till styrelsens sammanträden. Suppleant har yttrande- och förslagsrätt vid sammanträdet, men rösträtt endast då han ersätter ordinarie ledamot. Deltar endast tre ledamöter i sammanträdet skall dessa vara ense för att beslut kan fattas. I övrigt fattas beslut med enkel majoritet, varvid ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal.


6.6 Protokoll skall föras Över styrelsens sammanträden och uppta deltagare i sammanträdet, behandlade ärenden samt fattade beslut. Styrelsen beslutar hur protokollen skall justeras. Medlem har rätt att läsa styrelseprotokollen.


6.7 Styrelsen svarar för föreningens gemensamma angelägenheter, ekonomi och administration.


Styrelsen skall bl. a.


- tillse att teckna ansvarighetsförsäkring för och särskild garantiförsäkring för kassören,
- tillse att arrendeavtal, stadgar och ordningsföreskrifter efterföljs,
- tillse att årsmötes- och styrelsebeslut verkställs,
- upprätta förteckning över medlemmar och väntelista över sökande till medlemskap och kolonilott tillse att föreningens egendom och av föreningen arrenderad egendom sköts och underhålls samt att erforderliga medel avsätts för detta,
- årligen kalla till föreningens ordinarie årsmöte och till detta avge en förvaltningsberättelse samt ansvara för föreningens arkiv.


§7. RÄKENSKAPER OCH REVISION


7.1 Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till 31 december årligen.


7.2 Föreningens räkenskaper och förvaltning skall fortlöpande granskas av två revisorer, vilka väljs av ordinarie årsmöte. Revisorerna väljs för en tid av två år med växelvis avgång. Minst en revisorssuppleant väljs för en tid av ett år. Styrelseledamot är inte valbar till revisor.


7.3 De av styrelsen upprättade balans- och resultaträkningarna samt förvaltningsberättelsen skall vara revisorerna tillhanda senast fyra veckor innan ordinarie årsmöte.


7.4 Revisorerna skall årligen avge en revisionsberättelse senast två veckor före ordinarie årsmöte. l revisionsberättelsen skall anges om ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrks eller avstyrks.


§8. VALBEREDNING


8.1 En valberedning med minst tre ledamöter skall utses på årsmöte. Valbar till valberedningen är alla medlemmar, enligt § 3, med undantag av styrelsens ledamöter och suppleanter.


8.2 Valberedningen skall förbereda val av styrelse och revisorer samt suppleanter. Valberedningen skall även redovisa samtliga av medlemmarna föreslagna kandidater till dessa uppdrag på årsmötet.


§9. STADGEÄNDRING


9.1 Beslut om ändring av föreningens stadgar fattas av årsmöte med minst 2/3 majoritet.


9.2 För att beslut om ändring av dessa stadgar skall vara giltiga krävs att föreningens årsmöte delges yttrande över förslaget till stadgeändring från Koloniträdgårdsförbundet samt att de godkännes av kommunen.


9.3 Årsmöte avgör från vilken tidpunkt ändring skall gälla.


§10 UPPLÖSNING


10.1 Beslut om upplösning av föreningen skall fattas av två på varandra följande årsmöten varav minst ett skall vara ordinarie. Vid vardera mötet skall beslut fattas med minst 3/4 majoritet.


12.2 Vid upplösning av föreningen skall dess kvarvarande tillgångar användas för att gagna koloni- trädgårdsrörelsen i Sverige.

 

Ovanstående stadgar är antagna vid årsmötet den 18/3 år 2000 med revidering 27/3 år 2004 samt 24/3 år 2010