Revidering av byggregler antagna från årsmötet 2010

Byggregler Alby Koloniträdgårdsförening

§1. För koloniområdet med fastighetsbeteckning Alby 15:46 och delvis 15:32 gäller kollektivt bygglov administrerat av föreningen. Det gäller föreningens samtliga framtida byggnadslovsansökningar.

§2. Kolonistuga, med en bruttoareal om högst 10 kvm (yttermått) får uppföras på av styrelsen angiven plats, på lott som är minst 120 kvm, enligt fastställt byggnadslov.  Kolonistuga ska placeras 100 cm från lottgräns. Stugans yttermått får maximalt vara 3 x 3,3 meter med en nockhöjd av 3 m från marken räknat. Verandan får vara max 1,8 m djup. Den ska vara öppen på framsidan, dvs. den får inte glasas in. Inbyggd veranda räknas som stugyta.

§3. Utförande, uppställning och material skall följa kommunens regler och anvisningar. Byggkommittén lämnar nödvändiga råd och anvisningar.

§4. Medlem som önskar bygga måste alltid lämna skriftlig ansökan till byggkommittén. Byggnation får inte påbörjas innan bygglov beviljats av styrelsen. En mindre kostnad för tillstånd och ritningar debiteras medlemmen. Beviljat bygglov gäller 1 år. Påbörjad byggnation skall vara färdigställd inom 4 månader.

§5. Det åligger styrelsen att på koloniområdet tydligt anslå byggnadslovskarta med exakt angivande av vilka lotter som får bebyggas jämte exakt plats för placering av kolonistuga.

§6. Det åligger envar enskild lottägare att noga taga del av dessa stadgar och de ordningsregler som gäller samt själv noga kontrollera att all byggnation utföres på angivet sätt. Felaktigheter åligger respektive lottägare att själv rätta till. Eventuella ekonomiska utlägg för föreningen i detta sammanhang debiteras lottägaren.

§7. Försäkring för kolonistugan jämte övriga inventarier inom lotten skall tecknas enskilt av respektive lottägare.

§8. Kolonistuga ska vårdas väl och underhållas. Styrelsen kan, vid behov, ålägga lottägare att vidta nödvändiga åtgärder för att rätta till eftersatt underhåll.

§9. På lott utan stuga får vindskydd uppföras som sittplats med en höjd av max 160 cm. Vindskydd placeras minst 100 cm från lottgräns på samma plats som byggytan. Utförande skall ske efter byggkommitténs anvisningar och erhållet bygglov.

§10. Enkelt växthus får uppföras inom lotten efter särskilt tillstånd från byggkommittén. Storlek och utförande ska fastställas med hänsyn till övrig byggnation på lotten. Byggmått 2 x 3 m med en maxhöjd av 180 cm.

§11. Avskärmning, stugor, veranda, växthus, drivbänkar och staket ska snarast efter uppförandet målas med väderbeständig färg.

§12. Vid försäljning av stuga ska denna först hembjudas till föreningen och dess kö. Stugan jämte övriga anläggningar m.m. skall värderas av föreningens värderingsmän. Det rekommenderade försäljningsvärdet som framkommer vid värderingen är det maxpris som ska följas av såväl säljare som köpare. Stugförsäljning i syfte att spekulera är inte tillåten. Kostnad för värdering debiteras säljaren. 

§13. Vid tvist ska ärendet först tas upp av styrelsen. Skulle dock man inte komma överens komma ska ärendet hänskjutas till en tvistekommitté. Den består av två representanter från styrelsen, två föreningsrevisorer, lottägaren själv jämte annan utsedd lottägare. Kan ändå ingen lösning komma tillstånd hänskjutes ärendet till riksförbundet för hjälp.

§14. Det åligger styrelse och byggkommitté att fortlöpande följa och besiktiga all byggnation inom koloniområdet och, vid behov påfordra rättelser vilket medlem har att rätta sig efter.

§15. Indragande av el, vatten och värmefläkt, spis/kamin får inte förekomma. Enkelt gasolkök, gasol/fotogenlampa får dock användas under förutsättning att dessa vårdas väl och hanteras varsamt.

§16. Kolonistuga får inte användas som permanentbostad, uthyras eller upplåtas till annan person.