Revidering av ordningregler från årsmötet 2010

Alby koloniträdgårdsförening ordningsregler

§1. Kolonilott ska hållas vårdad dvs. fri från ogräs och skräp. Jorden ska omsorgsfullt brukas.

§2. Minst 60 % skall vara odlad yta. Lotten ska vara iordningställd senast den 15 juni.

§3. Det är varje lottinnehavares skyldighet att hålla angränsande vägar, gångar ogräsfria och snygga samt att angränsande gräsytor klipps regelbundet.

§4. Trädgårdsavfall från lotten ska grävas ned eller placeras i kompost på lotten.

§5. Plantering av buskar, träd och höga växter får ske, dock med förebehåll att dessa inte stör grannens odlingsmöjligheter.

§6. Vid uppförande av staket, inhägnad eller dylikt, får taggtrådsstängsel inte användas. Staket får inte vara högre än 80 cm från markytan.

§7. Husdjur får medföras inom området, men ska hållas i koppel eller korg. Ingen rastning av hundar får förekomma inom området.

§8. Buskar och träd på allmänna ytor får inte avverkas utan medgivande från styrelsen.

§9. När bevattning av lott ska ske måste åtgärder vidtas för att förhindra onödig förbrukning av vatten. Vattenspridare får inte användas. Tvättning av grönsaker bör ske i hink, inte under rinnande vatten vid vattenposten. Vattenslangar och kopplingar måste vara hela och fungera på ett tillfredställnade sätt.

§10. Enskild medlem får under inga omständigheter iordningställa privata avlopps- eller vattenledningar.

§11. Byggnation på lotten ,dagstuga ,vindskydd eller växthus, får inte ske utanför gällande ram för kommunalt bygglov. Vid all byggnation skall skriftlig ansökan inlämnas till byggkommittén. Byggnation får inte påbörjas förrän tillståndsbesked erhållits.

§12. Motordrivna fordon får endast i undantagsfall införas på området. Tillstånd måste alltid inhämtas från styrelsen.

§13. Varje lottägare är skyldig att ha fullt synlig lottnummerskylt.

§14. Vid längre bortavaro pga. arbete, sjukdom, semester eller dylikt ska detta alltid anmälas till styrelsen med uppgift om vem som ska se till lotten.

§15. Anmäl alltid adressändring till styrelsen

§16. Inom området råder eldningsförbud enligt §10 renhållningsstadgan Botkyrka kommun. Vid grillning måste försiktighet iakttagas så att eld inte sprids och olägenhet för grannar uppstår. Använd grillkol eller grillbriketter. Eldning med ved, skräp och avfall på grillen är inte tillåtet

§17. Medlem är skyldig att själv svara för borttransport av skräp, brädor, trasiga inventarier och dylikt.

§18. Varje medlem är skyldig att, varje år fullgöra 6 timmar arbetsplikt för skötsel av gemensamma ytor. Medlem som inte deltar är skyldig att betala städpliktsavgift enligt årsmötets beslut.

§19. Styrelsen kan, om så anses nödvändigt kalla medlem till vakttjänstgöring 4 timmar per odlingssäsong. Även här kan pliktavgift tas ut.

§20. Odlingen på våra lotter avser odling för det egna hushållet. Kommersiell odling /försäljning/ är inte tillåten, med undantag för gemensamma aktiviteter, exempelvis skördemarknad.

§21. Medlem som slutar ska lämna sin lott städad och fri från skräp och ogräs.  Komposterna ska vara urgrävda. Lotten kommer att besiktigas vid frånträdet av styrelsen. Medlem som inte fullgör denna skyldighet kan efter varning avkrävas en avgift som är avsedd att täcka föreningens kostnader för att iordningställa lotten.